Obchodní podmínky

Michaela Gundackerová
Obce Ležáky 542
35601 Sokolov
Živnostenské oprávnění zapsáno u ŽÚ Městský úrad v Sokolově.
(adresa slouží pro vrácení zboží)
 
IČO: 06795471
 

 +420 777 595 194

podpora@mobil-case.cz 

 

Vymezení pojmů

- Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp.prodávající.

- Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

- Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že zboží uvedené v nabídce webu a není označeno štítkem "skladem" se fyzicky nachází u dodavetele v zahraničí. 

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Odeslaná objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a závazným potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem (spotřebitelem).

Kupující může objednávku stornovat kdykoliv, pokud nebyla ještě expedována (předána k přepravě). U položek označených jako skladem u dodavatele, pak lze objednávku stornovat pouze, pokud ještě nebyla zadána do naskladnění (odeslána dodavatelem na sklad). Storno objednávky může prodávající provést emailem nebo telefonicky.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

- nepřipsání platby do 7 dnů od objenávky při platbě předem (bankovní převod, platební brány GoPay, FinePay)

- Zboží se již vyprodalo, již se nedodává nebo nevyrábí a není ho tak možné dodat.

- Prodejní cena nebo označení zboží v e-shopu obsahuje chybu či překlep a kupující neakceptuje opravenou kupní cenu či upřesnění zboží nebo jeho varianty.

- Kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude bez zbytečného odkladu kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka dle jeho instrukcí převedena zpět na jeho bankovní účet nebo zaslána na jeho adresu.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu, který není obvyklý  (množství Zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) oprávněn žádat kupujícího o autorizaci/potvrzení objednávky ještě jiným vhodným způsobem (kromě jejího potvrzení na Stránkách), např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neprovedenou.

Doprava a dodání.

Skladem - zboží s obvyklou dobou dodání 3 pracovní dny
 
Skladem u dodavatele - zboží s obvyklou dobou dodání  14 - 28 dnů (u pátečních, víkendových  objednávek a objednávek učiněných ve státní svátky počítáno vždy od prvního následujícího pracovního dne
 

Konečného doručovatele v ČR (SR) si kupující určí sám, při výběru dopravy během objednávky. (Česká pošta, Zásilkovna, Geis ...)

Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení nebo změnou její ceny.

Převzetí zboží
Příjemce musí zkontrolovat, že je obal neporušený a zásilka nenese zjevné znaky poškození. Případné poškození se ohlásí neprodleně přpravci od nějž zásilku převzal, nejpozději však do 2 dnů od doručení zásilky.

Prodávající neodpovídá za to, že kupující neobdržel příslušnou elektronickou komunikaci, popřípadě i objednané Zboží, bylo-li doručováno na adresy sdělené kupujícím, avšak k příslušným adresám má právo (jen/také) třetí osoba, která doručované převzala, popř. odmítla apod. Prodávající není schopen ani oprávněn zjišťovat a kontrolovat správnost kupujícím zadaných údajů při objednávce Zboží. Kupující odpovídá za správnost a řádnost vyplněných údajů a nese veškerá rizika spojená s tím, jaké údaje při objednání Zboží zadal.

Nevyzvednutá dobírka
UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je uzavřením platné kupní smlouvy, se všemi povinnostmi pro obě strany dle našich Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. V souladu s § 2159 odst. 1 a 2 Občanského zákoníku, je spotřebitel povinen zásilku převzít. V případě, že nebude objednávka zaslaná na dobírku spotřebitelem vyzvednuta, je obchod považován za zmařený kupujícím a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a dalších nákladů s tím spojených. Tyto náklady si smluvní strany, v souladu se zněním § 2159 odst. 2, sjednávají na 150,- Kč (sto padesát korun českých). Odesláním objednávky souhlasíte s našimi Obchodními podmínkami a v případě nepřevzetí zboží s úhradou výše uvedených nákladů.

Spotřebitel bere na vědomí, že jeho právo na vrácení zboží zakoupeného na dálku ve 14-ti denní lhůtě, nemá žádný vliv na jeho povinnost zboží převzít.

Právo na vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě vzniká teprve převzetím zboží. 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Platnost cen

Ceny jsou platné v momentě objednávky. V případě, že dojde k neočekávané a výrazné změně cen ze strany dodavatele, upozorní dodavatel kupujícího na změnu ceny před expedicí zboží. V případě, že kupující nebude se změnou ceny souhlasit, má dodavatel právo objednávku stornovat.

Přestože se snažíme o maximální přesnost údajů a cen uvedených u zboží v e-shopu, může se přes veškerou pečlivost stát, že se v takto velkém množství údajů vyskytne chyba nebo překlep v názvu zboží, jako technické specifikaci, popisu, obrázku (obrázky jsou informativního charakteru), v nabízených variantách zboží, ceně zboží nebo u jiného údaje uvedeného zboží. Negarantujeme proto věcnou správnost obsahu webových stránek e-shopu, vyhrazujeme si právo chyb a překlepů, a právo aktualizace údajů u zboží v e-shopu bez předchozího upozornění.

Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy se řídí občanským zákoníkem, v platném znění. Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku a dalších předpisů, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od doručení zboží. Pro účely realizace tohoto odstoupení je nezbytné, aby zboží bylo zasláno zpět prodávajícímu. V případě odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno oznámení (dopis, email) kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, informace ohledně čísla objednávky a data doručení zboží, peníze budou kupujícímu vráceny stejným způsobem jakým za zboží zaplatil, nedomluví-li se obě strany jinak. Zboží, společně s oznámením o odstoupení, musí být uplatněno na adrese sídla prodávajícího. Uhrazená kupní cena bude kupujícímu vrácena do 14 dní poté, co prodávající obdržel zboží a to způsobem uvedený kupujícím v oznámení o odstoupením. Prodávající kupujícím doporučuje, aby, vrací-li zboží poštovní přepravou, zboží posílali doporučeně a pojištěně, jelikož za veškeré vady zboží způsobené přepravou odpovídá v tomto případě kupující. (Zboží nezasílejte na dobírku v těchto případech nebude převzato). Jestliže by bylo vrácené zboží jakýmkoliv způsobem poškozené či jevilo známky opotřebovaní, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu vzniklé škody, kterou je oprávněný započítat oproti kupní ceně výrobku. Zboží zašlete na adresu :

Michaela Gundackerová

Obce Ležáky 542

Sokolov 356 01

Práva z Vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které        prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na    základě reklamy jimi prováděné,  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo   provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že Vaše obchodní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Vyřizování emailových dotazů

Emailové dotazy, v pracovních dnech budou vyřizovány do 72 hodin. U víkendových dotazů začíná tato lhůta běžet prvním následujícím pracovním dnem.

Dárkové poukazy

Zakoupené dárkové poukazy s unikátním kódem v hodnotě poukazu, budou spotřebiteli doručeny emailem na emailou adresu uvedenou v objednávce. Platnost poukázky je jeden kalendářní rok od jejího zakoupení. Podmínky využití dárkové poukázky:

  • poukázku lze použít jednorázově k úhradě zboží ve výši její nominální hodnoty. Bude-li hodnota zakoupeného zboží nižší než hodnota poukázky, rozdíl se nevrací.
  • Je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než hodnota poukázky, je třeba rozdíl doplatit.
  • platnost poukázky je vyznačená přímo na dárkové poukázce a není možné ji uplatnit po termínu platnosti
  • poukázku nelze směnit za peněžní hotovost

Storno objednávky: V případě, že objednávku obsahující dárkový poukaz stornujete nebo odstoupíte od smlouvy v souladu s Obchodními podminkami (viz.bod Uzavření kupní smlouvy), dojde k reaktivaci dárkového poukazu, a vy budete moci kód poukazu znova použít v jiné objednávce.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro uplatnění reklamace